Teksty źródłowe

Dwadzieścia jeden postulatów MKS w Stoczni Gdańskiej

Żądania strajkujących załóg reprezentowanych przez MKS [Międzyzakładowy Komitet Strajkowy] są następujące:

1. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców Wolnych Związków Zawodowych, wynikające z ratyfikowanej przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowych.
2. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkujących i osób wspomagających.
3. Przestrzegać zagwarantowaną w Konstytucji PRL wolność druku i publikacji, a tym samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań.
4. Przywrócić do poprzednich prac:
a/ ludzi zwolnionych z pracy za obronę praw pracowniczych, w szczególności uczestników strajków 1970 i 1976 r.
studentów wydalonych z uczelni za przekonania.
b/ zwolnić wszystkich więźniów politycznych (w tym: Edmunda Zadrożyńskiego, Jana Kozłowskiego, Marka Kozłowskiego).
c/ znieść represje za przekonania.
5. Podać w środkach masowego przekazu informacje o utworzeniu się Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz opublikowanie żądań.
6. Podjąć realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez:
a/ podawanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej.
b/ umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenia w dyskusji nad programem reform.
7. Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie za okres strajku jak za urlop wypoczynkowy z funduszu Centralnej Rady Związków Zawodowych.
8. Podnieść zasadnicze uposażenie każdego pracownika o 2 000 zł na miesiąć jako rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen.
9. Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku wartości pieniądza.
10. Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły żywnościowe, a eksportować tylko wyłącznie nadwyżki.
11. Wprowadzić na mięso i jego przetwory kartki bony żywnościowe (do czasu opanowania sytuacji na rynku).
12. Znieść ceny komercyjne oraz sprzedaż za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym.
13. Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej oraz znieść przywileje MO, SB i aparatu partyjnego poprzez:
zrównanie zasiłków rodzinnych;
zlikwidowanie specjalnej sprzedaży itp.
14. Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 50 lat, dla mężczyzn do 55 lat lub przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek.
15. Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu aktualnie wypłacanych.
16. Poprawić warunki pracy Służby Zdrowia, co zapewni pełną opiekę medyczną osobom pracującym.
17. Zapewnić odpowiednia ilość miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących.
18. Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres 3 lat na wychowanie dzieci.
19. Skrócić czas oczekiwania na mieszkania.
20. Podnieść diety z 40 zł do 100 zł i dodatek drożyźniany.
21. Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy, pracownikom w ruchu ciągłym i systemie trzybrygadowym, brak wolnych sobót zrekompensowac zwiększonym wymiarem urlopu wypoczynkowego lub innymi płatnymi dniami wolnymi od pracy.

Gdańsk, 16.08.80 r.
Miedzyzakładowy Komitet Strajkowy
z siedzibą w Stoczni Gdańskiej

Przemysław Sierechan

Pasjonat historii. Interesuje się prawem, technologią informacyjną. Redaktor Naczelny i wydawca PolskieDzieje.pl

Powiązane artykuły

Sprawdź też
Close
Back to top button