Bez kategorii

REGULAMIN KONKURSU „ŚREDNIOWIECZE Z POLSKIEDZIEJE”

REGULAMIN KONKURSU

„ŚREDNIOWIECZE Z POLSKIEDZIEJE.PL” (dalej „Regulamin”)

A. Postanowienia ogólne.

1. Konkurs „ŚREDNIOWIECZE Z POLSKIEDZIEJE.PL” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez SieriSoft Sierechan Przemysław z siedzibą w Nysie przy ul. KEN 51lok9 (zwaną dalej „SieriSoft”) będącego właścicielem marki PolskieDzieje.pl, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest HISTORYTON.PL. (dalej „Fundator”).

3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne z wyłączeniem:

(a) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez SieriSoft, Fundatora lub spółek zależnych od powyżej wymienionych;

(b) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu;

(c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. (a) i (b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;

(d) osób małoletnich, osoby te mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą przedstawicieli ustawowych.

B. Czas trwania Konkursu.

Konkurs jest organizowany na stronie internetowej POLSKIEDZIEJE.PL  www.polskiedzieje.pl od 16 lutego 2011 roku do 2 marca 2011 roku.

C. Komisja Konkursowa.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz sposobu wyłonienia zwycięzców Konkursu, SieriSoft powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez SieriSoft. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

D. Nagrody.

1. Nagrodami w Konkursie są książki ufundowane przez Fundatora.

2. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w kwotach pieniężnych.

3. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

E. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.

1. W Czasie Trwania Konkursu SieriSoft zamieści na stronie internetowej www.polskiedzieje.pl quiz złożony z 15 pytań z zakresu wiedzy o średniowieczu. Test będzie złożony z 3 bloków po 5 pytań. Bloki tematyczne obejmują zakres: dynastie panujące, ważne bitwy oraz społeczeństwo i kultura.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na pytania konkursowe zamieszczone na stronie internetowej www.polskiedzieje.pl, o którym mowa w pkt. E 1 Regulaminu, z równoczesnym podaniem w formularzu zgłoszenia swoich danych osobowych tj: imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy ( Dalej: „Dane”). Zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród wszystkich nadesłanych, prawidłowych odpowiedzi na pytania konkursowe. Pod uwagę będzie brana liczba zebranych punktów, oraz całkowity czas wykonywania testu. Za każdą prawidłową odpowiedź można otrzymać 1 punkt.

3. Lista zwycięzców Konkursu podana zostanie 4 marca 2011 roku po godzinie 14:00 na łamach strony www.polskiedzieje.pl.

5. SieriSoft zastrzega sobie prawo weryfikacji danych osobowych uczestników Konkursu podanych w nadesłanych zgłoszeniach.

F. Odbiór Nagród.

1. Odbiór Nagród następuje osobiście w siedzibie SieriSoft, w sposób wskazany przez SieriSoft lub też Nagroda ta zostanie wysłana do zwycięzców pocztą na adres wskazany przez te osoby w sposób opisany w pkt. E. 2 Regulaminu w terminie do dnia 31 marca 2011 roku, wedle wyboru SieriSoft.

2. W wypadku, gdy odbiór Nagród następuje osobiście w siedzibie SieriSoft, nie zgłoszenie się do siedziby SieriSoft, w celu odebrania tej nagrody, w terminie wskazanym przez SieriSoft, oznacza wygaśnięcie prawa do tej Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec SieriSoft.

G. Postanowienia końcowe.

1. SieriSoft zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zwycięzca Nagrody spełnia warunki określone w regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych 
z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Może również postawić wymóg obecności pod numerem kontaktowym w ustalonym czasie. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody 
i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku SieriSoft jak również uprawnia SieriSoft do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest SieriSoft Sierechan Przemysław z siedzibą w Nysie przy ul. KEN 51lok9. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przekazane Fundatorowi Nagród w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z Regulaminu. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic bądź inny przedstawiciel ustawowy, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

3. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do SieriSoft na jego adres w formie pisemnej listem poleconym wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Powiadomienie to zostanie dokonane w formie pisemnej na adres wskazany w reklamacji. Decyzje SieriSoft w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

4. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników na stronie internetowej PolskieDzieje pod adresem www.polskiedzieje.pl.

6. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.

7. SieriSoft zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

Przemysław Sierechan

Pasjonat historii. Interesuje się prawem, technologią informacyjną. Redaktor Naczelny i wydawca PolskieDzieje.pl

Powiązane artykuły

Back to top button